در دوقلوهای همسان خیلی وقت ها وقتی یکی از آنها بیمار می شود، این بیماری در دیگری هم تظاهراتی ایجاد می کند. چنانکه گویی این دو در جایی به هم متصل اند، اما این نقطه اتصال کجاست؟ بدن فیزیکی آنها به کلی از هم جداست، پس پاسخ به این پرسش در دنیای فیزیکی امکان پذیر نیست.

اگر بپذیریم که بیماری ریشه در سیستم انرژی دارد شاید بتوانیم این پدیده را توضیح بدهیم؛ وقتی بیماری یا اتفاقات یک سیستم در سیستم دیگر هم تکرار می شود، نشان می دهد که سیستم انرژی آنها کپی یکدیگر است. اما چه چیزی باعث این اتفاق شده است؟

دوقلوها به هم شبیه اند چراکه که هر دو از یک سلول واحد بوجود آمده اند. پس سیستم انرژی آنها هم که از همان سلول واحد بسط پیدا کرده است کپی یکدیگر است. به همین دلیل است که هر اتفاقی که در یکی می افتد در دیگری هم حادث می شود.

نتیجه:

1ـ     وجود شباهت بین دو موضوع، نشان از ریشه های مشترک میان آن دو دارد. مثل شباهت دو نارون که نشان می دهد هر دو فرزندان یک درخت هستند، یا شباهت دو برادر، یا شباهت گل های رز که همگی از یک گیاه بوجود آمده اند و یا شباهت دو انسان به هم.

2ـ     وجود شباهت میان دو موضوع نشان می دهد سیستم انرژی آنها نیز به هم شبیه اند و رفتار مشابه دارند. گویی یک کانال ارتباطی میان این دو وجود دارد. چنان که سیستم انرژی انسان ها شبیه هم است و با سیستم انرژی حلزون ها کاملا متفاوت است.

3ـ     هر چه این شباهت بیشتر می شود ریشه های مشترک بیشترند پس کانال ارتباطی هم وسیع تر می شود.

مثلا شباهت دوقلوهای همسان بیشتر است از خواهر و برادر معمولی و این شباهت بیشتر است از شباهت دختر عمه و پسر دایی و شباهت این دو بیشتر است از یک انسان ایرانی و یک انسان ژاپنی و آنها شباهت بیشتری دارند نسبت به انسان و درخت. از این رو اتصال میان دوقلو های همسان بیشتر است از اتصال میان انسان و درخت.

حال که هرچه شباهت بیشتر می شود اتصال میان دو سیستم هم بیشتر می شود، می توان از طریق اثر گذاری روی یک سیستم، سیستم دیگر را هم تحت تاثیر قرارداد. مثلا در دوقلوهای همسان بیماری هردو را از طریق یکی از آنها درمان کرد. یا برای درمان بیماری پدر خانواده، فرزندان او را درمان کرد، چون هر یک از آن ها تا حدی به پدر شبیه اند.

اما آیا درمان در سطح فیزیکال هم می تواند چنین خاصیتی داشته باشد؟ مثلا وقتی دوقلوها تب می کنند آیا خنک کردن پیشانی یکی دیگری را هم خنک می کند؟

وقتی در دو سیستم مشابه، تاثیرات فیزیکی در یکی، در دیگری هم اثراتی ایجاد می کند، پاسخ مثبت است. مثلا اگر با زمین خوردن یکی پای دیگری هم درد می گیرد، پس ارتباط در سطح فیزیکال هم وجود دارد. در این صورت درمان هم از سطح فیزیکال می تواند موثر باشد.

اما وقتی چنین تاثیراتی مشاهده نمی شود و تنها بیماری های سیستم انرژی در سیستم مشابه اثر می گذارد، درمان یکی از طریق دیگری هم از سطح انرژی می تواند موثر باشد.

 

حمید رضا غیاثی
www.hghiassi.com
 

 

 
   
 

SuJokIran © 2010 SuJokIran.com